Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy

Dit is het privacy statement van Dukaat Beheer BV evenals de Nederlandse werkmaatschappijen behorende tot Dukaat beheer B.V. welke zich bezighouden met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling. Het betreffen hier (onder andere) Get Work Uitzendbureau BV, Kordaat BV, Kornuit BV en Korrekt BV.

Wanneer jij als flexwerker, kandidaat, sollicitant of Zzp’er persoonsgegevens verstrekt aan Get Work Uitzendbureau BV, worden je gegevens opgenomen in de database van Dukaat Beheer BV. Waar je in dit document Dukaat Beheer BV leest, worden eveneens de andere werkmaatschappijen bedoeld die onder Dukaat Beheer BV vallen, waaronder Get Work Uitzendbureau BV, Kordaat BV, Kornuit BV en Korrekt BV.

Inleiding

Dukaat Beheer BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De gegevens die je aan ons verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Wie is Dukaat Beheer BV?

Dukaat Beheer BV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Dukaat Beheer BV schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Dukaat Beheer BV blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze bedrijven heeft Dukaat Beheer BV contractuele afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens zodat de privacy gewaarborgd blijft.

Welke gegevens verwerken wij van website bezoekers?

Dukaat Beheer BV is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar site. Verstrekte gegevens via deze website worden alleen gebruikt om te reageren op specifieke vragen en informatieverzoeken.

Dukaat Beheer BV is wel geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze site. Het betreft dan echter alleen statistieke informatie die niet te herleiden is tot individuele personen. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je graag naar ons cookiestatement <<Link cookiestatement>>.

Waarom verzamelen we je gegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om onze hr diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Wij gebruiken de gegevens om je te bemiddelen naar arbeid en/of een dienstbetrekking.

Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

In de volgende situaties is het Dukaat Beheer BV toegestaan om je gegevens te bewaren en te verwerken:

 • Je hebt Dukaat Beheer BV toestemming gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om (op verzoek van jou) voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Dukaat Beheer BV rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw (of andermans) vitale belangen te beschermen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Dukaat Beheer BV is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van

Dukaat Beheer BV of van een derde, behalve wanneer jouw belangen/grondrechten en fundamentele vrijheden die ter bescherming van je persoonsgegevens zwaarder wegen.

Welke gegevens verwerken wij van werkzoekende kandidaten, flexwerkers, (tijdelijke) werknemers sollicitanten, ZZP’ers en zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie?

Dukaat Beheer BV kan, als je een werkzoekende kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemen en/ of zakelijke relatie bent, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken.

Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jouw aangedragen persoonlijke gegevens correct en actueel zijn:

 • Werkzoekende/kandidaat
 • Gedetacheerde/(tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
 • Naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum, leeftijd, geslacht.
 • Informatie over gevolgde opleidingen, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen/opleidingen en testen die je via ons of zelf hebt gevolgd.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijv. referenties, getuigschriften.
 • Andere dan hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze hr diensten.

Indien je voor Dukaat Beheer BV of haar opdrachtgevers begint met werken/werkt/hebt gewerkt, kan Dukaat Beheer BV – als toevoeging op bovenstaande punten- onderstaande gegevens aanvullend verwerken:

 • Iban rekeningnummer.
 • Nationaliteit, BSN en identiteitsbewijs en een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van pre-employment screening.
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddeling, alsmede de beëindiging hiervan.
 • Andere dan hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze hr diensten.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven of daartoe een wettelijke grondslag is. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over je godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, gezondheid en eventuele lidmaatschappen bij vakverenigingen. Ook vallen strafrechtelijke gegevens hieronder, alsmede gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag i.v.m. een opgelegd verbod naar aanleiding van gedrag.

De gegevens die wij veelal verwerken zijn af te leiden uit het legitimatiebewijs. Zodra je voor ons gaat werken is Dukaat Beheer BV verplicht een kopie hiervan in haar personeelsdossier te verwerken.

Daarnaast is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden m.b.t. de gezondheid, uitkeringsinstantie of achtergrond. Dit om mogelijk gebruik te kunnen maken van (premie)korting of subsidies. Een andere mogelijkheid is om te voldoen aan onze re-integratie verplichting om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar werk.

Welk doel heeft Dukaat Beheer BV met het verwerken van je gegevens?

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengen.
 • En om je te kunnen informeren over producten en diensten van door ons geselecteerde partners over kennisgeving.
 • Te informeren over de nieuwste vacatures middels het vacaturealarm, uitsluitend als jij je hiervoor hebt aangemeld.
 • Registreren van gewerkte uren m.b.t. de salarisverwerking.
 • Geschiktheid of beschikbaarheid beoordelen in het kader van de bemiddeling naar werk.
 • Een bemiddelingsrelatie of werkgeversrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en de hieruit voortvloeiende relevante administratie te kunnen voeren.
 • Een bemiddelingsopdracht te kunnen vastleggen, verwerken en uitvoeren.
 • Screening van je gegevens m.b.t. potentiele matching met een (mogelijk toekomstige) vacature.
 • Voor het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid in de vorm van cursussen, training en opleiding of testen.
 • Voor het verzorgen van interne controles, uitoefenen van audits en accountantscontroles maar ook voor het aanleveren van managementinformatie.
 • Om te beoordelen of je voor een (premie-)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie-)korting of subsidieregeling valt.
 • Om onze re-integratie verplichting na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doel om personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Toegang verlenen tot onze besloten web-omgeving (flexportal).

Gegevens doorgeven aan derden?

Dukaat Beheer BV kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Dukaat Beheer BV, haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens Dukaat Beheer BV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijv. door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Denk hierbij aan het informeren van onze opdrachtgevers, indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat of overheidsinstellingen voor de uitvoering van overheidsdoelstellingen. Ook pensioenmaatschappijen vallen hieronder.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang een wettelijke verplichting en ter uitvoering van de overeenkomst.

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar het buitenland. Dukaat Beheer BV heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens worden beschermd.

Jouw rechten

Wij hechten er waarde aan dat je gebruik kunt maken van je rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens. Wil jij je gegevens inzien of wijzigen, de verwerking van gegevens beperken, gebruik maken van het recht om je gegevens over te dragen of het recht om vergeten te worden? Neem dan contact met ons op.

Wij proberen je verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, te behandelen. Wij zijn verplicht je identiteit te controleren voordat aan een verzoek kan worden voldaan.

Beveiliging

Dukaat Beheer BV doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit wordt gedaan door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Dukaat Beheer BV heeft met partijen welke namens Dukaat Beheer BV gegevens verwerken, overeenkomsten opgesteld waarin overeengekomen is dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn

Dukaat Beheer BV zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel van de verwerking en o.b.v. de wettelijke bewaartermijn.

Wijzigingen?

Dukaat Beheer BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te brengen tussen Dukaat Beheer BV en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Vragen, opmerking, klachten of vermoeden tot data-lek?

Zijn er vragen of opmerkingen over de disclaimer of het privacybeleid of heb je het vermoeden van een data-lek, richt deze dan aan:

Dukaat Beheer BV

Postbus 42

8160 AA EPE

Get Work Nunspeet

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Epe

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Heerde

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Dronten

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Baarn

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Nunspeet

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Epe

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Heerde

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Dronten

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!

Get Work Baarn

Vind fijn werk dichtbij met Get Work. Wij geloven in de juiste match tussen werkgever en werknemer. Kom langs of bel ons en ontdek het zelf!